Sloop-nieuwbouw of renoveren?

17 oktober 2023
 

Bijna elke corporatie heeft regelmatig complexen waarvoor een keuze moet worden gemaakt tussen sloop-nieuwbouw of renovatie. Watkostdebouwvaneenhuurwoning, RIGO en W/E adviseurs onderzochten de argumenten die hierbij een rol spelen, in opdracht van Aedes. Het onderzoeksrapport, een vergelijking van de CO2-impact van sloop-nieuwbouw versus renovatie, de handreiking renoveren of slopen en een oplegger waarin de belangrijkste bevinden zijn samengevat, zijn onderaan dit bericht te downloaden.

Handreiking

Het onderzoek heeft geen mathematisch model opgeleverd waar een advies uitrolt op basis van de kenmerken van een complex. Wel is een handreiking gemaakt waarmee de argumenten voor de verschillende varianten van sloop-nieubouw en renovatie, eventueel met toevoegen van extra woningen en verkoop met elkaar vergeleken kunnen worden.

Gebruik de vrijheidsgraden die ontstaan als sloop-nieuwbouw een optie wordt

Corporaties hebben maar beperkte vrijheidsgraden bij het sturen op vastgoed in exploitatie. De vrijheidsgraden om te sturen nemen toe zodra vastgesteld wordt dat een complex in aanmerking komt voor sloop-nieuwbouw. Het belangrijkste advies is daarom wellicht om in dat geval meerdere varianten vrij gedetailleerd uit te werken en vervolgens te toetsen welke variant het meest bijdraagt aan de portefeuilledoelen.

Renoveren is duurzamer dan sloop-nieuwbouw

W/E adviseurs heeft de milieubelasting van sloop-nieuwbouw en renovatie naar de Standaard tegen elkaar afgezet. Uit deze vergelijking blijkt dat renovatie minder milieubelastend is dan nieuwbouw. Hierbij is zowel gekeken naar de impact van het gebruikte materiaal als naar de energieprestatie van de woningen op lange termijn.

Naar verwachting gaat vaker gekozen worden voor renovatie

De overwegingen bij sloop-nieuwbouw zijn zeer divers en complexspecifiek. Het actuele woningtekort en de noodzaak om te verduurzamen wegen daarbij zwaar momenteel. Sloop-nieuwbouw draagt niet of beperkt bij aan het toevoegen van extra woningen en het renoveren van woningen naar de Standaard is duurzamer dan sloop-nieuwbouw. Corporaties zullen daarom naar verwachtingen vaker kiezen voor renovatie dan in het verleden, al dan niet in combinatie met het toevoegen van woningen. De variant verkoop verdient meer aandacht omdat in deze variant de woning behouden blijft voor de woningvoorraad en corporaties met het vrijkomende vermogen in kunnen zetten op het toevoegen van extra woningen of het verduurzamen van de eigen woningvoorraad.

Vervolgonderzoek naar circulaire sloop-nieuwbouw

Hierbij is uitgegaan van gemiddelden.  Het is mogelijk om de milieubelasting te verlagen door circulair te slopen en te bouwen, bijvoorbeeld met hout op de oude fundering. De vergelijking wordt ook anders wanneer meer woningen worden teruggebouwd. Het verdient aanbeveling om deze effecten nader in beeld te brengen. W/E adviseurs kan de effecten ook projectspecifiek in beeld brengen met de methodiek die in het onderzoek is gehanteerd.

Downloads

Aedes heeft de oplegger en de handreiking gepubliceerd en de onderzoeken beschikbaar gesteld voor leden. De onderzoeksrapporten zijn daarom ook hier alleen te downloaden voor deelnemers aan Watkostdebouwvaneenhuurwoning.

Oplegger

Handreiking: renoveren of slopen?

Onderzoek: Sloop-nieuwbouwopgave voor woningcorporaties

Verkenning Milieubelasting sloop-nieuwbouw versus renovatie

SloopNieuwbouw.jpg

Watkostdebouw vaneenhuurwoning
Benchmark renovatie en verduurzaming